As Oy Otavan Kruunun julkisivu Länsipuiston puolelta. Huom. Lopullinen julkisivun sävy on vaaleampi kuin kuvassa. Kuva: Arkkitehtitoimisto HMV Oy.

 

Otavan Kruunun taidekilpailun kilpailukutsu

As Oy Porin Otavan Kruunu järjestää Otavan Kruunun taidekilpailun. Yleisen, yksivaiheisen taidekilpailun tarkoituksena on löytää luovia ja monimuotoisia kilpailuehdotuksia, joiden pohjalta voidaan toteuttaa yksi tai useampi taideteos Porin Otavankatu 8:ssa sijaitsevaan As Oy Porin Otavan Kruunuun uudisrakennuskohteeseen.

Otavan Kruunun taidekilpailussa jaetaan kolme palkintoa. 1. palkinto 5 000 euroa. 2. palkinto 2 000 euroa. 3. palkinto 1 000 euroa.

Palkintolautakuntaan kuuluvat kilpailun järjestäjän nimeäminä isännöitsijä Ari Urpulahti Porin YH-Asunnoilta, arkkitehti Juha Huuhtanen ja kuvataiteilija, TaM Aapo Korkeaoja (varalla intendentti, FM Anni Saisto) sekä Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä kuvataiteilija TaM Ulrika Ferm ja kuvataiteilija TaT Riikka Mäkikoskela. Kilpailun koordinaattorina ja palkintolautakunnan sihteerinä toimii tuottaja, TaM Tuuli Penttinen-Lampisuo Kallo Worksista.

Otavan Kruunun taidekilpailun kilpailuehdotusten sisäänjättöaika alkaa 29.8.2019 kello 11 ja päättyy 29.11.2019 kello 14.

Otavan Kruunun tiloissa järjestetään esittelytilaisuus kilpailuehdotusten jättämisestä kiinnostuneille tiistaina 8.10.2019 kello 12-14.

Otavan Kruunun taidekilpailun kilpailuohjelma on hyväksytty Suomen Taiteilijaseuran hallituksen kokouksessa 16.8.2019. Se on luettavissa alla.

Kilpailussa noudatetaan kilpailuohjelmaa ja Suomen Taiteilijaseuran kuvataidekilpailujen sääntöjä, tässä ensisijajärjestyksessä.

______________

Otavan Kruunun taidekilpailun kilpailuohjelma

1. KILPAILUN TARKOITUS

Kilpailun tarkoitus on löytää monimuotoisia kilpailuehdotuksia, joiden pohjalta voidaan toteuttaa taideteos tai -teoksia Otavan Kruunun rakennuksiin tai piha-alueelle. Taiteen toivotaan tuovan taloyhtiöön ainutlaatuisuutta ja identiteettiä, joka edistää yhteisöllisyyttä ja välittyy myös ohikulkijoille.

Toteuttamiskelpoinen teos on tekniikoiltaan vapaa, mutta materiaaleiltaan aikaa kestävä. Teos voi sijoittua sisä- tai ulkotiloihin, se voi olla yksi tai moniosainen tai useisiin tiloihin levittäytyvä. Teos voi olla esimerkiksi veistos, mosaiikki, kasveista ja maa-aineksesta rakentuva teos, valo- tai mediataideteos tai vaijereilla rakennusten väliin ripustettava teos.

2. KILPAILUN MÄÄRITELMÄ

Otavan Kruunun taidekilpailu toteutetaan yleisenä taidekilpailuna, jossa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran edustajiston hyväksymiä taidekilpailujen sääntöjä.

3. OSALLISTUJAT

Kilpailuun voi osallistua yksittäinen taiteilija tai työryhmä, joka voi olla monialainen. Taiteilijan tai työryhmässä vähintään yhden jäsenen tulee olla Suomen kansalainen tai asua Suomessa. Otavan Kruunun taidekilpailun toiminta- ja viestintäkieli on suomi, mutta kilpailuehdotuksen voi laatia suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

4. JÄRJESTÄJÄ

Taidekilpailun järjestäjä on As Oy Porin Otavan Kruunu. Kohteen rakennuttajakonsulttina toimii Porin YH-Asunnot Oy.

5. ELINKAARI

Otavan Kruunun rakennusten suunniteltu elinkaari on 100 vuotta ja samaa elinkaariajattelua edellytetään myös kilpailuehdotusten teoksilta.

6. KILPAILUYMPÄRISTÖ

Otavan Kruunu valmistuu Porin keskustaan, Otavankadun ja Länsipuiston rajaamalle kulmatontille syksyllä 2019. Kohteen osoite on Otavankatu 8. Yhtiössä on kaksi taloa. Talossa A on 20 kpl vuokra-asuntoja ja talossa B 43 kpl seniorivuokra-asuntoja.

Kilpailuehdotuksilta toivotaan luovaa ideointia ja monimuotoisuutta. Naapuritonteilla sijaitsevat Porin pääkirjasto ja Luontotalo Arkki. Kilpailuehdotukset voivat sijoittua Otavan Kruunun piha-alueelle, tontin sisääntuloväylille, sisäpihaa rajaavaan muuriin ja/tai B-talon pohjakerroksessa sijaitsevaan asukkaiden kerhotilaan. Mahdollinen heijastettava teos voi hyödyntää myös Luontotalo Arkin umpiseinää.

Pääsisäänkäynti Otavan Kruunun pihaan on Otavankadun puolella. Länsipuiston sisääntuloväylä toimii huoltokäytävänä. Myös kerhohuoneen ikkunat avautuvat Länsipuistoon.

Sisäpihan itä- ja pohjoisreunoja rajaa muuri, jonka korkeus on pihan puolella 120 cm. Muurissa on käytetty sekä paikallavalua että valuharkkoja ja sen paksuus on 20 cm.

Sisäpihan kautta ajetaan katutason autotalleihin. Pääosa asukaspysäköinnistä on sijoitettu parkkihalliin talojen alle, jonne ajetaan Otavankadun puolelta. Piha-aluetta ei käytetä autopaikoitukseen ellei asukastilanne sitä myöhemmin vaadi.

Pihan kasvillisuus, pinnoitteet, reunukset, rakenteet ja kalusteet on merkitty ja selostettu pihasuunnitelmassa (Liite b). Kilpailuehdotus saa esittää pihasuunnitelmaan korkeintaan vähäisiä muutoksia.

Kilpailuehdotus ei saa rajoittaa jalankulkijoiden, kevyen liikenteen tai henkilö-, huolto- ja hälytysajoneuvojen esteetöntä kulkua. Ajoneuvoilla ajetaan pihasuunnitelmaan merkityllä asvaltoitavalla alueella (Liite b).

Kilpailun järjestäjä edellyttää, että kilpailuehdotuksissa huomioidaan teosten näkyvyys kadulle ja ohikulkijoille. Kilpailuehdotukset eivät kuitenkaan voi sijoittua kiinteistön Otavankadun tai Länsipuiston puoleisille julkisivuille.

7. ARVOSTELU

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten taiteellisuuteen, sijoitteluun ja näkyvyyteen, toteutus- ja kehityskelpoisuuteen sekä kestävän kehityksen periaatteisiin.

Kilpailuehdotuksessa on arvioitava teoksen elinkaari suhteessa rakennusten elinkaareen. Ehdotusten tulee pyrkiä huomioimaan valon ja vuodenaikojen vaihtelut, teknologian muutokset sekä teosten huollettavuus osana taloyhtiön perushuoltoa ja normaaleja, talojen elinkaaren aikana odotettavissa olevia remontteja. Esimerkiksi seinämuraaleja ei voida säilyttää julkisivuremonteissa.

8. KILPAILUEHDOTUSTEN TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET

Kilpailun järjestäjä on varannut kilpailuehdotusten perusteella mahdollisesti toteutettaviin teoksiin yhteensä 32 000 euroa. Summa kattaa yhden tai useamman teoksen toteuttamiskulut, materiaalit, teosrahdit, taiteilijapalkkiot ja taiteilijan matka- ym. kulut. Kilpailuehdotusten kustannusarvioiden tulee pysyä näissä puitteissa.

Teosten perustus-, asentamis- ja valaistuskustannuksiin on varattu korkeintaan 10 000 euroa.

9. KILPAILUEHDOTUKSEN MATERIAALI

Kilpailuehdotus toimitetaan nimimerkillä merkityllä muistitikulla, johon kilpailuehdotuksen materiaalit on tallennettu PDF-tiedostona.

Jos kilpailuehdotuksen esitteleminen vaatii, voi muistitikulle lisätä myös audiovisuaalista materiaalia. Tällöin tiedostomuodon tulee olla .mp3 tai .mp4.
Nimimerkin tulee näkyä kaikissa tiedostonimissä ja PDF-tiedoston jokaisella sivulla.

Muistitikun ohessa toimitetaan nimimerkillä varustettu, suljettu kirjekuori, jonka sisällä ovat tekijän nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Jos nimimerkin takana on työryhmä, sisällytetään suljettuun kuoreen kaikkien ryhmän jäsenten tiedot, sekä jakosuhteet mahdollisen palkinnon maksamiseksi.

Muistitikun sisältö:

I. Yksi A4-kokoon tulostettavissa oleva sivu, joka sisältää kirjallisessa muodossa vähintään seuraavat asiat:

A. kilpailuehdotuksen nimi
B. yhden lauseen mittainen tiivistys kilpailuehdotuksesta
C. kilpailuehdotuksen valmistustekniikka ja -materiaalit
D. kilpailuehdotuksen mitat (pituus, leveys, korkeus, paino, kesto tai
muut keskeiset mitat tai niiden arviot).
E. arvio elinkaaresta ja vuosittaisesta ylläpidosta

II. Yksi A4-kokoon tulostettavissa oleva sivu, jossa esitetään laskelma toteuttamiskustannuksista, sisältäen materiaalit, mahdolliset alihankinnat, teosrahdin, taiteilijapalkkion ja taiteilijan matka- ym. kulut. Mukaan voi liittää myös arvion erityisistä ylläpito-, asennus-, valaistus- tai perustuskustannuksista.

III. Enintään kolme sivua A3-kokoon tulostettavissa olevia luonnoksia, joista käyvät arvostelun kannalta riittävän havainnollisesti selville teoksen ominaisuudet ja mittakaava. Tekijä voi valita esitystavan siten, että se tukee ehdotusta. Pienoismalleja ei vastaanoteta, mutta luonnoksiin voi liittää kuvia pienoismalleista.

IV. Kilpailuehdotuksen sijainti merkittynä aksonometria-kuvaan. Aksonometria löytyy kilpailuohjelman liitteestä d.

10. KILPAILUEHDOTUSTEN JÄTTÄMINEN

Kilpailuehdotukset toimitetaan tai postitetaan jokainen omalla muistitikullaan ja omassa kirjekuoressaan osoitteeseen Porin YH-Asunnot Oy / Otavan Kruunun taidekilpailu, Annankatu 8, 28100 Pori.

Kilpailuehdotusten tulee olla perillä perjantaina 29.11.2019 kello 14.

Myöhästyneitä kilpailuehdotuksia ei käsitellä.

11. PALKINNOT

Kilpailuehdotusten kesken jaetaan seuraavat palkinnot:

1. palkinto 5.000 euroa
2. palkinto 2.000 euroa
3. palkinto 1.000 euroa

Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintoihin varattu summa toisinkin, kuitenkin siten, että palkintojen yhteismäärä säilyy samana.

Jos palkittu on työryhmä, jaetaan palkinto tasan työryhmän jäsenten kesken, jollei työryhmä esitä muuta jakotapaa nimimerkkikuoressaan.

12. VEROT

Palkinnoista pidätetään ennakonpidätys.

13. PALKINTOLAUTAKUNTA

Palkintolautakuntaan kuuluvat kilpailun järjestäjän nimeäminä

palkintolautakunnan puheenjohtaja, isännöitsijä Ari Urpulahti
arkkitehti Juha Huuhtanen
kuvataiteilija, TaM Aapo Korkeaoja
(varalla intendentti, FM Anni Saisto)

sekä Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä

kuvataiteilija, TaM Ulrika Ferm
kuvataiteilija, TaT Riikka Mäkikoskela

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii taidekilpailun koordinaattori, tuottaja, TaM Tuuli Penttinen-Lampisuo Kallo Worksista ja välityshenkilönä Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies Aura Lehtonen.

14. AIKATAULU

Otavan Kruunun esittelytilaisuus rakennuskohteessa
tiistaina 8.10.2019 kello 12-14.

Kilpailuehdotusten sisäänjättö pe 29.11.2019 kello 14 mennessä.

Palkintolautakunnan päätökset julkistetaan tammikuussa 2020.

15. KILPAILUEHDOTUSTEN TOTEUTUS

Kilpailun järjestäjä tekee päätöksen ja sopii halutessaan yhden tai useamman kilpailuehdotuksen toteuttamisesta alkuvuonna 2020. Tavoitteena on valmiin teoksen tai teosten julkistaminen syyskuussa 2020. Kilpailuehdotusten toteuttamispäätös on riippumaton palkintolautakunnan päätöksistä.

16. KILPAILUSALAISUUS

Kilpailuehdotuksessa ei saa olla tekijän nimeä eikä muuta merkintää, joka viittaa tekijän henkilöllisyyteen. Tämä koskee myös tiedostonimiä ja tiedostojen ns. piilotettuja tietoja (metatiedot).

17. NIMIMERKKI

Kilpailuehdotus ja siihen liittyvä selvitys on merkittävä nimimerkillä. Nimimerkki ei saa viitata todelliseen olemassa olevaan henkilöön. Jos sama henkilö tai työryhmä jättää useamman kilpailuehdotuksen, jokainen ehdotus toimitetaan erikseen, eri nimimerkillä varustettuna.

18. VÄLITYSHENKILÖ JA LISÄTIEDOT

Kilpailun välityshenkilön, Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies Aura Lehtosen kautta kilpailuehdotusten tekijät voivat tarvittaessa pyytää lisätietoja kilpailusta, kilpailuohjelmasta ja rakennuskohteesta.

Kysymykset on esitettävä 20.10.2019 mennessä sähköpostilla aura.lehtonen (at) artists.fi tai soittamalla puh. 050 434 4280. Saapuneet kysymykset vastauksineen ovat kaikkien nähtävillä 31.10.2019 mennessä osoitteessa www.kallo.fi/otavankruunu.

Lisätietoja kilpailun käytännön asioista antaa kilpailun koordinaattori Tuuli Penttinen-Lampisuo sähköpostitse tuuli.penttinen-lampisuo (at) kallo.fi. Hänelle esitetyt kysymykset ja vastaukset julkaistaan kahden viikon kuluessa osoitteessa www.kallo.fi/otavankruunu.

19. JULKISTAMINEN

Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu.

Kilpailun järjestäjä varaa itselleen oikeuden käyttää ja julkaista palkittujen kilpailuehdotusten materiaalia korvauksetta omilla internetsivuillaan, sosiaalisessa mediassa, näyttelyissä ja muissa järjestämissään tilaisuuksissa sekä kilpailun koordinaattorin ylläpitämillä internetsivuilla www.kallo.fi/otavankruunu.

Kilpailun järjestäjillä on oikeus asettaa kaikki kilpailuehdotukset esille näyttelyssä tai muussa tilaisuudessa, esitettyinä esimerkiksi näyttöruudulta tai tulosteina tammikuun 2020 aikana. Mahdollinen näyttely kestää korkeintaan 30 päivää.

20. KILPAILUEHDOTUSTEN SÄILYTYS JA PALAUTUS

Kilpailun järjestäjä säilyttää kilpailuehdotuksia vuoden 2020 loppuun asti, jonka jälkeen muistitikut voi noutaa Porin YH-Asunnoilta tai toimittaa palautuskuoren niiden postittamiseksi 31.1.2021 mennessä.

Noutamattomien ja palauttamattomien muistitikkujen sisällöt hävitetään maaliskuussa 2021.

21. OMISTAJUUS JA TEKIJÄNOIKEUDET

Kilpailuehdotusten tekijänoikeus säilyy tekijällä, ja tekijänoikeuden käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, tekijän kanssa erikseen.

Kilpailuehdotusten omistusoikeus säilyy tekijällä ja ehdotusten lunastamisesta sovitaan aina tekijän kanssa.

22. KILPAILUOHJELMAN HYVÄKSYNTÄ

Suomen Taiteilijaseuran hallitus on hyväksynyt Otavan Kruunun taidekilpailun kilpailuohjelman kokouksessaan 16.8.2019.

23. KILPAILUOHJELMAN MUUTTAMINEN

Jos palkintolautakunta haluaa kilpailun julistamisen jälkeen tehdä kilpailuohjelmaan muutoksia tai lisäyksiä, niistä ilmoitetaan hyvissä ajoin, viimeistään 30 päivää ennen kilpailuajan päättymistä.

Muutoksista tai lisäyksistä ilmoitetaan vähintäänkin samalla tavoin kuin kilpailun julistamisesta on ilmoitettu. Tällöin kilpailuaikaa pidennetään vastaavasti ainakin 30 päivällä.

24. KILPAILUOHJELMAN LIITTEET

Liite a. Otavan Kruunun esite
Liite b. Pihasuunnitelma
Liite c. Havainnekuva kerhotilasta
Liite d. Aksonometria. Teoksen / teosten sijainti esitetään tällä pohjalla.

______________

Otavan Kruunun taidekilpailun aineisto PDF-muodossa:

OtavanKruunu_taidekilpailun_kutsu_ja_ohjelma_HyvaksyttySTS160819

Liite_a_OtavanKruunu_Esite

Liite_b_OtavanKruunu_pihasuunnitelma

Liite_c_OtavanKruunu_Kerhotila

Liite_d_OtavanKruunu_Aksonometria

Otavan Kruunun kilpailukutsu ja kilpailuohjelma on hyväksytty Suomen taiteilijaseuran hallituksen kokouksessa 16.8.2019 ja julkaistu 29.8.2019.

 

<<Takaisin